«Погоджено» на засіданні педагогічної ради школи

від 31.08. 2018 р.

протокол № 7

«Затверджую» Директор Демидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишгородської районної ради Київської області ________________ Г.М. Якименко _____________ 2018 року

Освітня програма

Демидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Вишгородської районної ради

Київської області

на 2018/2019 навчальний рік

ЗМІСТ

Розділ 1. Призначення Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та засіб її реалізації…………………………………………………………………………...3

Розділ 2. Опис "моделі" випускника Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів………

Розділ 3.Цілі та задачі освітнього процесу Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів...

Розділ 4. Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій.……………………………………………

Розділ 5. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми………………

Розділ 6. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми……………

Розділ 7. Структура навчального року…………………………………………..

Розділ 8. Робочий навчальний планДемидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів………..

Додаток 1. Освітня програму загальної середньої освіти І ступеня Демидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст ……………………………..

Додаток 2. Освітню програму загальної середньої освіти ІІ ступеня Демидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст …………………………….

Додаток 3. Освітню програму загальної середньої освіти ІІІ ступеня Демидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст ……………………………..

Додаток 4. Освітня програма Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступеня за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»………………………………….

РОЗДІЛ 1

Призначення Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та засіб її реалізації

Призначення Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону ЗЗСО, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Ключові компетентності Компоненти
Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях. Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва.
Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення:

· уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

· надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);

· надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу, додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

· оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; вирішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти:

· початкова освіта тривалістю чотири роки (Додаток 1, 4);

· базова середня освіта тривалістю п’ять років (Додаток 2,4);

· профільна середня освіта тривалістю три роки (Додаток 3);

РОЗДІЛ 2

Опис "моделі" випускника Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння, отримані учнем, тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він всебічно розвинена особистість, яка вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина освічена, творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

· прагне до самоосвіти та вдосконалення;

· готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави ;

· є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

· свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

· мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал;

· інноватор;

· цілісна та конкурентноспроможна особистість.

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Вінупевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

РОЗДІЛ 3

Цілі та задачі освітнього процесу Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

РОЗДІЛ 4

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проведяться оглядові консультацій, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативні технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, програмовані засоби навчення та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створенні вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІК-компетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

РОЗДІЛ 5

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

РОЗДІЛ 6

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2018/2019 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника (розділ 2).

РОЗДІЛ 7

Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

2018/2019 навчальний рік розпочинається 3 вересня 2018 року та закінчується не пізніше 1 липня 2018 року. Орієнтовна структура навчального року: І семестр - з 03.09.2018 по 29.12.2018; ІІ семестр - з 14.01.2019 по 24.05.2019.

Впродовж навчального року проводяться канікули: осінні канікули - з 29.10.2018 по 04.11.2018; зимові канікули - з 30.12.2018 по 13.01.2019; весняні канікули - з 31.03.2019 по 07.04.2019.

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 24 травня 2019 року.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом та погоджуються з відділом освіти Вишгородської РДА.

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня 2019 року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи.

Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 830 до 1450 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи. Упродовж навчального дня проводяться одна перерва 15 хвилин та 6 перерв по 10 хвилин.

При складанні робочого навчального плану на 2018/2019 навчальний рік будуть деталізовані окремі розділи освітньої програми.

РОЗДІЛ 8

Робочий навчальний план Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Вишгородської районної ради Київської області

на 2018 – 2019 н.р.

Пояснювальна записка до робочого навчального плану

Демидівська загальноосвітня школа I-III ступенівВишгородської районної ради Київської області — заклад освіти, що надає якісну повну загальну освіту дітям шкільного віку, забезпечує їх всебічний розвиток, формує їх творчі здібності, сприяє самостійному вибору предметів для поглибленого вивчення.

У 2018-2019 н.р. в освітньому закладі наявні 21 клас із загальною кількістю 440 учнів.

Робочий навчальний план закладу на 2018- 2019н.р. враховує основні вимоги Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Положення про загальноосвітній навчальний заклад".

У ньому відображено традиційний перелік навчальних предметів і обсяг їх вивчення з оглядом на реальне навчально-методичне забезпечення.

Робочий навчальний план Демидівськоїзагальноосвітньої школи розроблений:

-для 1-А класу, який працюєза науково-педагогічним проектом «Інтелект України», відповідно до Освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» цикл І(1-2 класи) за редакцією І.В.Гавриш, С.В.Кириленко (таблиця 1).

-для 1-Б та 1-В класів – відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Савченко О.Я., затвердженої наказом МОН України від 21.03.2018р. №268.

-для 2-А, 3-А, 4-А ,5-А, 6-А, 7-Акласів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України») –за Типовими навчальними планами, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016р. № 1319 (додаток 2,3)

- для початкової школи (2-Б, 3-Б, 4-Б, 4-В класи) – відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня , затвердженої наказом МОН України №407 від 20.04.2018 р.(таблиця 1).

- для 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8кл, 9-Б класу – відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня , затвердженої наказом МОН України №405 від 20.04.2018 р.(таблиця 1).

- для 10класу – відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня , затвердженої наказом МОН України №408 від 20.04.2018 р.(таблиця 2).

- для 11 класу- відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня , затвердженої наказом МОН України №406 від 20.04.2018 р.(таблиця 9).

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план закладу освіти містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів та освітніх програм.

Робочий навчальний план складається з інваріантної складової, сформованої на державному рівні та варіативної, у якій передбачено додаткові години на предмети інваріантної частини, предмети за вибором, факультативи, спецкурси, індивідуальні і групові заняття та консультації. Гранично допустиме навантаження на одного учня відповідає Типовим навчальним планам. Враховуючи навчально-методичне, кадрове забезпечення, відповідну матеріальну базу, побажання батьків та індивідуальні освітні потреби здобувачів знань, в освітньому закладі учні старшої школи продовжують поглиблено вивчати українську мову.

На виконання наказу МОН від 21.10.13р. №1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі» відкриті профільні 10 та 11 класи філологічного напрямку. Поглиблене вивчення предметів забезпечується за рахунок комбінацій базових, профільних предметів і курсів за вибором.

Для формування в здобувачів знань початкової школи умінь самостійної роботи над текстом, висловлення власної оцінки з приводу прочитаного, виконання творчих завдань, створення власних текстів введено курс за вибором «Читаємо. Розуміємо Творимо» у 2-Б, 3-Б, 4-Б, 4-В класах.

У зв′язку із спрямованістю науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української освіти в європейській і світовий освітній простір виділено 1 година варіативної складової у

1-А класі на мовно-літературну освітню галузь (англійська мова).

В умовах становлення в Україні громадянського суспільства та з метою навчити учнів умінням та навичкам будувати власне життя, життя сім’ї, місцевої громади з урахуванням потреб сталого, екологічно доцільного повсякденного життя запроваджено курс «Уроки для сталого розвитку» у 9-А та 9-Б класах.

З метою поглиблення, закріплення, розширення, узагальнення й систематизації правописних знань з основних розділів української мови, формування орфографічної грамотності введено факультативи: «Орфографічний практикум з української мови » у 5-Б класі, «Синтаксис простого та складного речення» у 8 класі, «Стилістика української мови» у 10 та 11 класах .

З метою формування в учнів комплексу народознавчих компетенцій та формування на його основі активної громадянської позиції введено викладання курсу за вибором «Етногеографія» у 5-Б, 6-Б,7-Б, 8 кл. 9-А та 9-Б класах.

У закладі освіти приділена увага викладанню предмета «Зарубіжна література». У 6-Б класі запроваджено викладання факультативу «У колі літературних героїв» , у 10 класі - «Літературні премії та їх лауреати».

Для учнів 7-Б класу введено курс за вибором «Олімпіадні задачі з фізики та оригінальні методи їх розв’язання», розроблений вчителем фізики нашої школи Синицею П.П.

Реалізація змісту освіти, визначеного державним стандартом для старшої школи забезпечується вибірково-обов′язковими предметами «Інформатика» та «Технології», які здобувачі знань вибрали для навчання у 10 класі(3 год. «Інформатики» будуть вивчатись у 2018-2019 н.р., 3 год «Технології»- у 2019-20н.р).

Години варіативної складової навчального плану використовуються повністю, в обсязі, передбаченому Типовими навчальними планами.

Відповідно до наказу МОН від 20.02.2002 року № 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів ( ясел- садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл ( шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів» у 1-4 класах відкрито 2 групи продовженого дня з наповнюваністю по 30 учнів та запроваджено у 5-Б класі поділ на групи при вивченні української та англійської мови.

За рішенням навчального закладу облік занять курсів за вибором та факультативів проводиться у класному журналі. Індивідуальні години обліковуються в окремому журналі. Оцінки по завершенню І і ІІ семестрів та річні не виставляються. Врахувавши побажання батьків та вчителів початкової школи проводиться 12- бальне оцінювання учнів 2-х класів із ІІ семестру.

Змістовне наповнення предмету «Фізична культура» навчальний заклад формує із

5 варіативних модулів : легка атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, гімнастика. Критеріями відбору варіативних модулів є наявність матеріально- технічної бази, кадрове забезпечення, бажання учнів та місцеві спортивні традиції.

Предмет «Захист Вітчизни» викладається протягом трьох періодів у 10 - 11 класах під час навчального року та під час навчально- польових зборів, які проводяться у школі в кінці навчального року.

Навчально-виховний процес у школі базується на засадах педагогіки толерантності, особистісно-зорієнтованого навчання і враховує індивідуальні особливості учнів.

Структура 2018/2019навчального року

Відповідно до ст.5 (розділ 12 ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня та інші форми організації освітнього процесу встановлюються освітнім закладом у межах передбаченого програмою .

2018/2019 навчальний рік розпочинається 3 вересня святом - День знань –

і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня по 29 грудня,

ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30.12.2014 року № 1547, зареєстрованого в Мінюсті України 14.02.2015р. за

№ 157/26602, учні 4,9 та 11- класів складають державну підсумкову атестацію.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні з 29 жовтня 2018 року по 04 листопада 2018року,

зимові з 30 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року,

весняні з 25 березня 2019 року по 31 березня 2019року.

Педагогічна рада Демидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (протокол № 7 від31.08.2018 року) прийняла рішення про недоцільність проведення навчальних екскурсій та навчальної практики по закінченню навчального року.

Тривалість уроків у початкових класах становить: 1 класи – 35 хвилин, 2-4 класи – 40 хвилин, у середній і старшій школі – 45 хвилин відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» ст. 16 п. 5. Початок занять о 8.30 год.

Робочий навчальний план Демидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів реалізується в режимі 5-денного навчального тижня .

Таблиця 1 до Типової освітньої програми наказу МОН України від 20.04.18 р. № 407

Робочий навчальний план для 2-Б,3-Б, 4-Б, 4-В класів

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
2-Б 3-Б 4-Б 4-В Разом
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова Літературне читання 4/3 3/4 4/3 3/4 4/3 3/4 4/3 3/4 14 10
Іноземна мова (англійська) 2 2 2 2 8
Математика Математика 4 4 4 4 16
Природознавство Природознавство 2 2 2 2 8
Суспільствознавство Я у світі - 1 1 1 3
Мистецтво Музичне мистецтво Образотворче мистецтво 1 1 1 1 4
1 1 1 1 4
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 4
Інформатика 1 1 1 1 4
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 4
Фізична культура 3 3 3 3 12
Усього 20+3 21+3 21+3 21+3 83+12
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять З них: Курс за вибором « Читаємо. Розуміємо. Творимо» 35 год. Індивідуальні та групові заняття 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 8 4 4
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 22 23 23 23 91
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету 25 26 26 26 103

Директор школи Г.М.Якименко

Таблиця 1 до Типової освітньої програми наказу МОН України від 20.04.18 р. № 405

Робочий навчальний план для 5-Б, 6-Б,7-Б, 8 кл,9-А, 9-Б класів

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
5-Б 6-Б 7 –Б 8кл 9-А 9-Б
Українська мова 3/4 3/4 3/2 2 2 2
Українська 2 2 2 2 2 2
література
Мови і літератури Іноземна 3 3 3 3 3 3
мова(англ.)
Зарубіжна 2 2 2 2 2 2
література
Історія України 1 1 1 2/1 1/2 1/2
Суспільствознавство Всесвітня історія Основи правознавства - - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 - - -
Мистецтво Образотворче 1 1 1 - - -
мистецтво
Мистецтво - - - 1 1 1
Математика Математика 4 4 - - - -
Алгебра - - 2 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - - -
Хімія - - 2/1 2 2 2
Географія - 2 2 2 2/1 2/1
Фізика - - 2 2 3 3
Біологія - 2 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2 2
Здоров'я і фізична Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3
Разом 23,5+3 26,5+3 28+3 28,5+3 30+3 30+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, інд. заняття та консульт. 3,5 3,5 2,5 3 3 3
Курс за вибором «Уроки для сталого розвитку» 35 год. - - - - 1 1
Курс за вибором «Олімпіадні задачі та оригінальні методи їх розв’язування» 35 год - - 1 - - -
Курс за вибором «Етногеографія» 35 год 1 1 1 1 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33 33
Факультативи:
«Орфографічний практикум з української мови» 1 - - - - -
« У колі літературних героїв» ( заруб.літ.) - 1 - - - -
«Синтаксис простого та складного речення» - - - 1 - -
Індивідуальні заняття та консультації: Інформатика Зарубіжна література Англійська мова Біологія Українська мова - - 0,5 1 - - - - - - 1,5 - - - - - 0,5 - - - - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - - -
Всього: 27+3 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3 33+3

Директор школи Г.М. Якименко

Таблиця 9 до Типової освітньої програми наказу МОН України від 20.04.18 р. № 406

Робочий навчальний план для 11 класу

Профільне навчання. Філологічний напрям

Навчальні предмети К-ть годин на тиждень
11кл.(українська філологія )
Українська мова 4
Українська література 4
Іноземна (англійська) мова 3
Зарубіжна література 3
Історія України 2/1
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта: економіка людина і світ 1
0/1
Художня культура 0/1
Алгебра 1/2
Геометрія 2/1
Астрономія 0/1
Біологія 2/1
Екологія 0/1
Фізика 2
Хімія 1
Інформатика 1
Технології 1
Фізична культура 2
Захист Вітчизни 1/2
Разом 32,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи 5,5
Гранично допустиме навантаження на учня 33
Факультативи:
«Стилістика української мови» ( укр.мова) 1
Індивідуальні заняття та консультації для роботи з обдарованими дітьми: Хімія Анг.мова Фізика Математика Біологія 1 1 1 1 0,5
Всього 38

Директор школи Г.М.Якименко

Таблиця 9 до Типової освітньої програми наказу МОН України від 20.04.18 р. № 408

Робочий навчальний план для 10 класу

Профільне навчання. Філологічний напрям

Предмети К-ть годин на тиждень
10кл.(українська філологія )
Базові предмети
Українська мова 2
Українська література 2
Іноземна (англійська) мова 2
Зарубіжна література 1
Історія України 2/1
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта 2
Алгебра і початки аналізу та геометрія 3
Біологія і екологія 2
Географія 1/2
Фізика і астрономія 3
Хімія 2/1
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1/2
Вибірково-обов′язкові предмети: Інформатика технології 3 3 -
Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття: Українська мова Українська література Англійська мова 8 2 2 1
Гранично допустиме навантаження на учня 33
Факультативний курс «Стилістика української мови» 1
Факультативний курс «Літературні премії та їх лауреати» 1
Індивідуальні заняття з математики 1
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

Директор школи Г.М.Якименко

Таблиця 1 до Освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» за редакцією І.В.Гавриш, С.В.Кириленко

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1-А класу, який працює за науково-педагогічним проектом

«Інтелект України»

Назва освітньої галузі Назва навчального предмета Кількість годин на тиждень
1-А клас разом
Мовно-літературна (українська мова) Українська мова 6 6
Математика Математика 3 3
Мовно-літературна (літературна) Я пізнаю світ 1 8
Математична 1
Природнича 1
Соціальна і здоров′язбережувальна 1
Громадянська та історична 1
Технологічна 1
Фізкультурна 1
Мистецька 1
Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська) 2 2
Інформатична -
Мистецька Мистецтво 1 1
Фізкультурна Фізична культура 2 2
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять з них: англійська мова 1 1 1 1
Гранично допустиме тижневе навантаження учня 20 20
Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

Директор школи Г.М.Якименко

Додаток 2 до наказу МОН України від 02.11.2016р. №1319

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Назва освітньої галузі Назва навчального предмета Кількість годин на тиждень у класах
2-А 3-А 4-А
Мови і літератури (мовний і літературний компонент) Українська мова Читання 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Іноземна мова (англійська) 3 3 4
Математика Математика 4 4 4
Еврика 1 1 1
Природознавство, суспільствознавство Людина і світ 2 3 2,5
Навчаємося разом 2 2 1,5
Мистецтво Мистецтво 1 1 1
Технології Трудове навчання Інформатика 0,5 1 0,5 1 0,5 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,5 0,5 0,5
Фізична культура 3 3 3
Усього 22+3 23+3 23+3
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 26 26

для 2-А, 3-А, 4-А класів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Директор школи Г.М.Якименко

Додаток 3до наказу МОН України від 02.11.16р.№1319

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5-А, 6-А 7-А класів, які працюють за науково-педагогічним проектом

«Інтелект України»

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
5-А 6-А 7-A
Мови і літератури (мовний і літературний компонент) Українська мова 3,5 3,5 2,5
Українська література 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 5 5 5
Зарубіжна література 2 2 2
Математика Математика 4 4
Алгебра - - 2
Геометрія - - 2
Природознавство Природознавство. Моя планета Земля. 2 - -
Природознавство. Твої фізичні відкриття 1 1 -
Біологія - 2 2
Географія - 2 2
Фізика - - 2
Хімія - - 2
Суспільствознавство Навчаємося разом 2 2 -
Історія України 1 1 1
Всесвітня історія - 1 1
Основи самоменеджменту - - 1
Мистецтво Мистецтво 1 1 1
Технології Трудове навчання. Технічна творчість 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,5 0,5 0,5
Фізична культура 3 3 3
Разом 26+3 29+3 30+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації Еврика 2 2 2 2 2 2
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження 28 31 32
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету ( без поділу класів на групи) 31 34 35

Директор школи Г.М.Якименко

Відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Савченко О.Я.,

наказ МОН України від 21.03.2018р. №268

Робочий навчальний план для 1-Б, 1-В класів

Назва освітньої галузі Кількість годин на тиждень
1-Б клас 1-В клас
Інваріантний складник
Мовно-літературна Українська мова 7+1 2 7+1 2
Іншомовна Англійська мова
Математична 4 4
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров′язбережувальна , технологічна) 4 4
Мистецька Образотворче мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3
Усього 22 22
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять - -
Загальнорічна кількість навчальних годин 23 23
Гранично допустиме тижневе /річне навчальне навантаження учня 20 20
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету ( без урахування поділу на групи) 23 23

Директор школи Г.М.Якименко

о

ДОДАТОК 1

Освітня програма загальної середньої освіти І ступеня

Демидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

Освітню програму загальної середньої освіти І ступеня Демидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 клас), листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів; постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (2-4 класи), наказу МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (2-4 класи).

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

· дитиноцентрованості і природовідповідності;

· узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

· науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

· наступності і перспективності навчання;

· взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

· логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

· можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

· творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

· адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Освітня програма визначає:

· загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;

· перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;

· орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;

· рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

· вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу – 23 години на тиждень (805 годин/навч.рік); 2-4 класів – 2695 годин/навч. рік: 2 класи – 25 годин на тиждень (875 годин/ навч.рік); 3 класи – 26 годин на тиждень (910 годин/навч.рік); 4 класи – 26 годин на тиждень (910 годин/навч.рік). Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем. Повноцінність початкової освіти реалізується як інваріантної, так і варіативної складових.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі – навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

На основі навчального плану Демидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів складає на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Учні з особливими освітніми потребами (з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку), здобувають початкову освіту в закладі загальної середньої освіти за індивідуальними робочими навчальними планами, затвердженими наказами МОН України.

Освітню програму Демидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишгородської районної ради Київської області для І ступеня укладено за сімома основними освітніми галузями.

Освітні галузі 1 клас НУШ:

o Мовно-літературна (українська мова і літературне читання, англійська мова)

o Математична (математика)

o Громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна («Я досліджую світ»)

o Мистецька (мистецтво або музичне мистецтво і образотворче мистецтво)

o Технологічна(дизайн і технології)

o Інформатична (інформатика з 2 класу)

o Фізкультурна(фізична культура)

Освітні галузі 2-4 класи:

o Мови і літератури ( «Українська мова», «Літературне читання», «Іноземна мова»)

o Математика («Математика»)

o Суспільствознавство («Я у світі») (3-4 класи).

o Природознавство («Природознавство»)

o Мистецтво («Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»)

o Технології («Трудове навчання» та «Інформатика»)

o Здоров'я і фізична культура («Основи здоров'я» та «Фізична культура».)

У початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» формується з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення.

Для недопущення перевантаження учнів буде враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Очікувані результати навчання (компетентностей) здобувачів освіти, визначених відповідним державним стандартом загальної початкової освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі.

Освітня програма (1 клас) має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

3) математична компетентність,;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

5) інноваційність;

6) екологічна компетентність;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність;

8) навчання впродовж життя;

9) громадянські та соціальні компетентності;

10) культурна компетентність,;

11) підприємливість та фінансова грамотність;

та наскрізних умінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Результати навчання (2-4 класи) повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за програмою

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти за інших умов.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Освітня програма початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання у початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траекторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини;мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати;виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок

освітніх галузей, логічна послідовність їх вивчення

Освітні галузі 1 клас НУШ:

Мовно-літературна

Математична

Громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна

Мистецька

Технологічна

Інформатична (інформатика з 2 класу)

Фізкультурна

Мовно-літературна освітня галузь (українська мова і літературне читання, англійська мова) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»;

Математична галузь(математика) ставить за метурізнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

Громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна, природнича освітні галузі («Я досліджую світ») можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

«Людина»(пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

«Людина серед людей»(стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

«Людина і природа»(пізнання природи; взаємозв'язок об'єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

Інформатична освітня галузь (інформатика) починає реалізуватися з 2-го класу та ставить за метурізнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

За результатами формування предметної компетентності випускники початкової школи повинні використовувати початкові знання вміння та навички для:

· доступу до інформації (знання де шукати і як отримувати інформацію);

· опрацювання інформації;

· перетворення інформації із однієї форми в іншу;

· створення інформаційних моделей;

· оцінки інформації за її властивостями.

Технологічна освітня галузь (дизайн і технології)ставить за метурозвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

Мистецька освітня галузь (мистецтво або музичне мистецтво, образотворче мистецтво) ставить за мету всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті.

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти.

Мистецька освітня галузь може реалізуватися через інтегровані курси або предмети вивчення за окремими видами мистецтва: наприклад, музичне мистецтво, образотворче мистецтво тощо за умови реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.

Фізкультурна освітня галузь (фізична культура) ставить за мету всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

Зазначена мета реалізується за такими змістовими лініями: «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».

Освітні галузі 2-4 класи:

ü Мови і літератури

ü Математика

ü Суспільствознавство

ü Природознавство

ü Мистецтво

ü Технології

ü Здоров'я і фізична культура

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова», «Літературне читання», «Російська мова», «Іноземна мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі» (3-4 класи).

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (2-4 класи) та Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 клас) години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять. Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладами загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

· додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів зв вибором, факультативів (2-Б, 3-Б, 4-Б, 4-В курс за вибором «Читаємо. Розуміємо. Творимо»).

· проведення індивідуальних консультацій та групових занять (по 1 год. 2-Б, 3-Б, 4-Б, 4-В).

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми або Освітніх програм рекомендується використовувати внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основні форми організації освітнього процесу

У 1 класі очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання:

· дослідницькі,

· інформаційні,

· мистецькі проекти,

· сюжетно-рольові ігри,

· інсценізації,

· моделювання,

· ситуаційні вправи,

· екскурсії,

· дитяче волонтерство тощо.

Основними формами організації освітнього процесу в 2-4 класах є:

· різні типи уроку,

· екскурсії,

· віртуальні подорожі,

· спектаклі,

· квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи

внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

·кадрове забезпечення освітньої діяльності;

·навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

·матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

·якість проведення навчальних занять;

·моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

·оновлення методичної бази освітньої діяльності;

·контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

·моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

·створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Інші освітні компоненти (за рішенням ЗЗСО)

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Освітня програма початкової освітипередбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Реалізація освітньої програми початкової освіти забезпечує формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності, а саме:

· здатність спілкуватися державною та іноземною мовами, висловлювати і захищати власні погляди;

· досліджувати ситуації і виокремлювати проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів;

· усвідомлювати розмаїття природи, взаємозв’язків її об’єктів та явищ, пояснювати роль природничих наук і техніки в житті людини;

· готовності використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, здатності до соціальної комунікації й активності;

· усвідомлювати почуття власної гідності, діяльності з урахуванням власних прав і свобод, поваги до прав і гідності інших осіб, протидію дискримінації та нерівному ставленню до особистості;

· володіти навичками підприємницької діяльності, загальнокультурної й екологічної грамотності, готовності до здорового способу життя.

А також всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

ДОДАТОК 2

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня

Демидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

Освітня програма Демидівського ЗЗСО для ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена згідно Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 та наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладу складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (розділ 8).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову (передбачені обраним варіантом навчального плану Типової освітньої програми), сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Навчальний план Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів для ІІ ступеня (базова середня освіта) складений відповідно наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1).

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

Години варіативної складової навчального плану в класах спрямовані на:

а) вивчення курсів за вибором:

ü етногеографія (5-Б, 6-Б, 7-Б, 8, 9-А, 9-Б кл.);

ü олімпіадні задачі з фізики та оригінальні методи їх розв’язування);

ü уроки для сталого розвитку (9-А, 9-Б кл.).

б) вивчення факультативів:

ü еврика (5-А, 6-А, 7-А кл.);

ü орфографічний практикум з української мови (5-Б кл.);

ü у колі літературних героїв (6-Б кл.);

ü синтаксис простого та складного речення (8 кл.).

в) індивідуальні консультації та групові заняття:

ü інформатика (9-А, 9-Б кл.);

ü зарубіжна література (5-Б кл.);

ü англійська мова (5-Б кл.)

ü біологія (6-Б, 7-Б кл.);

ü українська мова (8 кл.).

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань ЗЗСО. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Для недопущення перевантаження учнів, за рішенням педагогічної ради (????????), вчителі фізичної культури та музичного мистецтва при оцінюванні повинні враховувати результати навчання учнів з відповідних предметів у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Навчальну програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури (українська мова, українська література, іноземна мова, зарубіжна література).

Суспільствознавство (історія України, всесвітня історія, основи правознавства).

Мистецтво (музичне мистецтво, образотворче мистецтво, мистецтво).

Математика (математика, алгебра, геометрія).

Природознавство (природознавство, біологія, географія, фізика, хімія).

Технології (трудове навчання, інформатика).

Здоров’я і фізична культура (основи здоров’я, фізична культура).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

o формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей;

o комбінований урок, уроки-семінари, конференції, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, відео-уроки тощо.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, форуми, спектаклі, брифінги, квести.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття, які також виконують функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

ü кадрове забезпечення освітньої діяльності;

ü навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

ü матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

ü якість проведення навчальних занять;

ü моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

ü Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

ü оновлення методичної бази освітньої діяльності;

ü контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

ü моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

ü створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

На основі освітньої програми складено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

ДОДАТОК 3

Освітня програма загальної середньої освіти ІІІ ступеня

Демидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

Освітня програма Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів для ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та наказу МОН України від 20.04.2018 № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 )з філологічним профілем для учнів 10 та 11 класів.

Навчальний план для 10 класу містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вивчаються базові предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізична культура» і «Захист Вітчизни». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Технології», що вивчаються на рівні стандарту.

Зміст філологічного профілю навчання реалізується системою окремих предметів. Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

У навчальній програмі для 10 класу виокремлені наскрізні лінії «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», які інтегрують ключові і загальнопредметні компетентності і сприяють формуванню в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження учнів в 11-х класах складає – 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (розділ 8).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову (передбачені обраним варіантом навчального плану Типової освітньої програми), сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Навчальний план ЗЗСО для ІІІ ступеня (профільна середня освіта) складений відповідно наказу МОН України від 20.04.2018 № 406 (таблиця 10)

Навчальні плани зорієнтовані на роботу закладів загальної середньої освіти за п’ятиденним навчальним тижнем.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Для недопущення перевантаження учнів, за рішенням педагогічної ради (???????), вчителі фізичної культури та музичного мистецтва при оцінюванні повинні враховувати результати навчання учнів з відповідних предметів у позашкільних закладах.

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

З метою реалізації профільного навчання в 10 та 11 класах обраний філологічний профіль (українська філологія).

Навчальний плани старшої школи реалізує зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення окремих предметів на одному із трьох рівнів:

ü рівні стандарту — окремі предмети не є профільними чи базовими;

ü академічному рівні — окремі предмети не є профільними, але є базовими

( алгебра, українська література);

ü профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію (українська мова та література).

Години варіативної складової навчального плану в 10 та 11 класах спрямовані на:

а) вивчення базових предметів у 10 класі:

Ø українська мова 2 год.,

Ø українська література 2 год.,

Ø англійська мова 1 год.

б) вивчення факультативів:

Ø «Стилістика української мови» - 10, 11 кл.,

Ø «Літературні премії та їх лауреати» - 10 клас;

в) індивідуальні заняття та консультації для роботи з обдарованими дітьми:

Ø математика (10, 11 кл.));

Ø хімія (11 кл.);

Ø англійська мова (11 кл.);

Ø фізика (11 кл.);

Ø Біологія (11 кл).

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури (українська мова, українська література, іноземна мова, зарубіжна література).

Суспільствознавство (історія України, всесвітня історія, основи правознавства).

Естетична культура (художня культура).

Математика (алгебра, геометрія).

Природознавство ( біологія, географія, фізика, астрономія, екологія, хімія).

Технології (інформатика, технології).

Здоров’я і фізична культура (захист Вітчизни, фізична культура).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами. Із запропонованого переліку учнями 10 класу обрано 2 предмети: 3 години інформатики у 10 класі (2018/2019 н.р.) та 3 години технологій у 11 класі (2019/2020 н.р).

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

ü формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей;

ü комбінований урок, уроки-семінари, конференції, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, відео-уроки тощо.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, форуми, спектаклі, брифінги, квести.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття, які також виконують функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

v кадрове забезпечення освітньої діяльності;

v навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

v матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

v якість проведення навчальних занять;

v моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

v Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

v оновлення методичної бази освітньої діяльності;

v контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

v моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

v створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

На основі освітньої програми складено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

ДОДАТОК 4

Освітня програма Демидівської ЗОШ І-ІІ ступеня за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Освітня програма Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів І ступеня за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» розроблена з метою виконання Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», від 13.12. 2017 р. № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017‒2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказів Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2017 р. № 67), від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» та від 14.08.2017 р. № 1171 «Про завершення І етапу всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів».

Метою всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» є упровадження в національний освітній простір системи пошуку, навчання та виховання здібних і обдарованих дітей і учнівської молоді.

Зарахування учнів до проектного класу відбувається відповідно до чинного законодавства на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в Проекті розпочинається переважно із шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, можуть навчатися в проектних класах цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року на бажання батьків або осіб, які їх замінюють.

Цілями початкової освіти визнано всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості. Зазначені цілі досягаються через модернізацію початкової освіти на засадах компетентнісного підходу, концептуальною метою якого є становлення учня як суб’єкта життєдіяльності завдяки сформованості системи взаємопов’язаних ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей. Компетентність трактується відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 1) як інтегровану якість особистості, що являє собою динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

До ключових компетентностей відносяться такі: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математичну компетентність; компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічну компетентність; інформаційно-комунікаційну компетентність; навчання протягом життя; громадянські та соціальні компетентності; культурну компетентність; підприємливість і фінансову грамотність.

У науково-педагогічному проекті «Інтелект України» реалізується системна модель формування в учнів ключових компетентностей, яка дозволяє повною мірою задіяти потенціал закладів освіти завдяки поєднанню предметно-тематичної, міжпредметної та виховної моделей. Зокрема, формування соціальної та громадянської компетентностей учнів 1‒2-х проектних класів відбувається під час ранкових зустрічей, роботи дитячих організацій, клубів тощо (виховна модель), на годинах спілкування, на уроках «Я пізнаю світ» (предметно-тематична модель, оскільки набуття учнями означених компетентностей належить до провідних цілей цього навчального предмета) та під час вивчення всіх інших дисциплін Типового навчального плану (міжпредметна модель, що реалізується через технологію ціннісного насичення кожного уроку).

Згідно з принципом єдності змістового та процесуально-діяльнісного (методи, форми, засоби освітнього процесу) компонентів освіти й відповідно до основних положень Концепції «Нова українська школа», Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти в освітньому процесі 1‒2-х проектних класів реалізуються:

· інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення?

· технологія SТЕM-освіти;

· технологія раціонального читання;

· технологія повного засвоєння навчальних одиниць;

· технологія збагачення освітнього процесу.

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти формування в учнів початкової школи 11 ключових компетентностей, що зазначені в Законі України «Про освіту» (стаття 12), здійснюється за такими освітніми галузями:

1. Мовно-літературна освітня галузь.

2. Математична освітня галузь.

3. Природнича освітня галузь.

4. Технологічна освітня галузь.

5. Інформатична освітня галузь.

6. Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь.

7. Громадянська та історична освітня галузь.

8. Мистецька освітня галузь.

9. Фізкультурна освітня галузь.

Мета і завдання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова і література) реалізуються через навчальні предмети «Українська мова» (1–4 класи — 6 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1–4 класи — 1 год/тижд.). Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої галузі представлена навчальним предметом «Іноземна мова» (1–2 класи — 2 год/тижд.; 3–4 класи — 3 год/тижд.). Мета і завдання математичної освітньої галузі реалізуються через навчальні предмети «Математика» (1–4 класи — 3 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1 клас — 1 год/тижд.; 2‒4 класи — 1,5 год/тижд.). Мета і завдання природничої освітньої галузі реалізуються через навчальний предмет «Я пізнаю світ» (1 клас — 2 год/тижд.; 2‒4 класи — 2,5 год/тижд.). Мета і завдання мистецької освітньої галузі реалізуються через навчальні предмети «Мистецтво» (1–4 класи — 1 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1–4 класи — 1 год/тижд.); інформатичної — завдяки вивченню предмета «Інформатика» (2–4 класи — 1 год/тижд.); фізкультурної — через навчальні предмети «Фізична культура» (1–4 класи — 2 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1–4 класи — 1 год/тижд.). Включення до навчального предмета «Я пізнаю світ» однієї години фізкультурної галузі забезпечує належний рівень рухової активності учнів та дає можливість інтегровано реалізувати здоров’язбережувальну мету освіти завдяки систематичному виконанню різноманітних вправ для психологічного розвантаження, зняття перевтоми, а також для профілактики найпоширеніших відхилень у здоров’ї молодших учнів — порушення зору, постави тощо. Типовий навчальний план початкової школи Проекту містить інваріантну складову, обов’язкову для виконання всіма закладами загальної середньої освіти, що працюють за Проектом, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. 12 Варіативна складова Типового навчального плану (1‒4 класи —1 год/тижд.) може використовуватися на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, індивідуальні заняття та консультації учнів.

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 1‒4 класів визначено відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти (додаток 2 до Стандарту «Базовий навчальний план початкової освіти для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання»), за якими гранично допустиме тижневе навантаження становить: 1 клас — 20 год/тижд.; 2 клас — 22 год/тижд.; 3 клас — 23 год/тижд.; 4 клас — 23 год/тижд. (Розділ 8).

Упродовж навчання в початковій школі учні опановують способи самоконтролю, саморефлексії та самооцінювання, що сприяє стимулюванню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і корекції в знаннях, уміннях, навичках. Навчальні досягнення учнів у 1–2-х класах підлягають формувальному (вербальному) оцінюванню, у 3–4-х — формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Навчання здобувачів освіти основної школи має здійснюватися відповідно до таких вимог: відбуватись у зоні найближчого розвитку; під час навчання мають створюватися ситуації успіху та вільного вибору, а також умови для співпраці й співтворчості вихованців, їх спілкування з обдарованими в науковій галузі дорослими; до процесу викладання повинні бути залучені внутрішньо мотивовані наставники.

Реалізація основних ідей Проекту обумовлює особливості визначення змісту освіти в межах освітніх галузей «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура».

Метою освітньої галузі «Мови і літератури» є розвиток учня як громадянина України та громадянина світу, який досконало володіє українською мовою та може вільно спілкуватися з представниками інших держав, формування в нього комунікативної компетентності та загальних уявлень про мову як систему і літературу як вид мистецтва. Передбачено посилення розвивального, практичного і виховного потенціалу мовно-літературної освіти, формування у процесі вивчення всіх предметів галузі «Мови і літератури» мовленнєвої компетентності особистості, що забезпечується реалізацією взаємопов’язаних змістових ліній: мовленнєвої, мовної, соціальнокультурної, діяльнісної та творчої. Тому освітня галузь «Мови і літератури» у Типовому навчальному плані для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», реалізується через навчальні предмети «Українська мова», "Іноземні мови", «Російська мова", «Українська література» і «Світова література».

Метою освітньої галузі «Суспільствознавство» є формування в учнів ключових компетентностей, зокрема соціальної, громадянської та компетентності умій учитися. Тому освітня галузь «Суспільствознавство» у Типовому навчальному плані для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», реалізується через навчальні предмети «Історія України» (5-9 класи), «Всесвітня історія» (6-9 класи), «Основи правознавства» (9 клас), «Навчаємося разом» (5-6 класи), «Основи самоменеджменту» (7-8 класи). Відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти та згідно з дидактичними основами конструювання змісту освіти до змістових ліній навчального предмета «Навчаємося разом» віднесено становлення учня як суб’єкта навчально-пізнавальної діяльності (самостійної та колективної), а також формування знань і умінь, раціональних прийомів роботи з книгою та іншими джерелами навчальної інформації. Основною метою навчального предмету «Основи самоменеджменту» є становлення учня як суб’єкта життєдіяльності.

Метою освітньої галузі «Математика» є формування в учнів предметної математичної і ключових компетентностей, розвиток математичних здібностей, інтелектуальної креативності, необхідних для самореалізації академічно здібних і обдарованих учнів. Тому освітня галузь «Математика» у Типовому навчальному плані для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», реалізується через навчальні предмети «Математика» (5-6 класи), «Алгебра» та «Геометрія» (7-9 класи), «Еврика» (5-9 класи). Основною метою навчального предмета «Еврика» є формування математичних здібностей та інтелектуальної креативності учнів основної школи, що забезпечується завдяки розробки змісту й організації навчально-виховного процесу на уроках «Еврики» на засадах евристичного навчання, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів.

Метою освітньої галузі «Природознавство» є формування в академічно здібних і обдарованих учнів природознавчої компетентності та інтеоектуаотної креативності шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу, способів навчально-пізнавальної діяльності та розвитку ціннісних орієнтацій екологічного спрямування, що конкретизуються й поглиблюються при вивченні географії, біології, фізики й хімії. Тому освітня галузь «Природознавство» у Типовому навчальному плані для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», реалізується через навчальні предмети «Природознавство» (5-6 класи),»Біологія» та «Географія» (6-9 класи), «Фізика» та «Хімія» (7-9 класи).

Метою освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» є формування в учнів здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття ними знань, умінь і навичок щодо збереження та зміцнення здоров’я, дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної культури. Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура». Здоров’язбережувальна компетентність як ключова формується на міжпредметному рівні. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється як на уроках предмета «Основи здоров'я», так і інтегрується в змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових.

Метою освітньої галузі «Технології» є формування в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної та ключових компетентностей, здатності до технічної творчості для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації в суспільстві. Технології є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що логічно продовжує початкову освіту, створює базу для успішного опанування учнями технологій у старшій школи та здобуття професійної освіти. Тому освітня галузь «Технології» у Типовому навчальному плані для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», реалізується через навчальні предмети Освітня галузь «Технології» реалізується через предмети «Трудове навчання. Технічна творчість» (5-9 класи), «Інформатика» (5-9 класи), «Креслення» (8 клас) Комп’ютерна графіка (8-9 класи). Метою освітньої галузі «Мистецтво» є формування в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду. Зміст освітньої галузі "Мистецтво" реалізується через інтегрований курс «Мистецтво». Структура уроку визначається відповідно до цілей і завдань науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Зокрема, після 25 хвилини уроку передбачається проведення додаткової спеціальної п’ятихвилинної перерви, спрямованої на профілактику в учнів проектних класів захворювань зору, постави та зняття психоемоційного напруження. Система оцінювання знань учнів проектних класів, порядок проведення державної підсумкової атестації, переведення та випуску, звільнення від державної підсумкової атестації, нагородження за успіхи у навчанні визначаються Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2000 року № 778, відповідними нормативними актами Міністер-ства освіти і науки, молоді та спорту України. За учнями, які навчаються в проектному класі, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітнього навчального закладу. З метою підготовки педагогічних працівників до роботи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» проводяться відповідні тематичні курси. Контингент учасників курсів, навчальна програма, місце і термін їх проведення визначаються науковим керівником Проекту та затверджуються Вченою радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Наказ щодо участі педагогічних працівників у роботі тематичних курсів видається міським (обласним) органом управління освіти на підставі листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Слухачам курсів за умов їх успішного закінчення видається Сертифікат установленого зразка.1) Навчальні програми для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050, зі змінами до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» .

2) Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

3) Українська мова. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. (затверджена наказом МОН від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту зі змінами, затверджена наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826.)

4) Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804

5) Українська література. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня стандарту, затверджена наказом МОН від 14.07.2016 № 826.

6) Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

7) Світова література. 1011 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту та академічного рівня зі змінами 2016 року.

8) Іноземні мови. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи, К., 2016 р. Наказ МОН України від 05.08.2016 № 948

9) Іноземні мови. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, К., 2017 р.; Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

10) Іноземні мови . Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. (Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень). Лист МОН від 22.02.2008 № 122.

11) Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

12) Географія. Економіка. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень). Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021

13) Природознавство. Програма для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

14) Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

15) Біологія. Програма для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826

16) Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804

17) Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з фізики для 10-11 класів зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від 14.07.2016.

18) Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.

19) Хімія. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826).

20) Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи. Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

21) Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи. Програми, затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826.

22) Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.). Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

23) Людина і світ. 11 клас, (К.: Поліграфкнига, 2010). Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021

24) Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

25) Математика. Навчальна програма поглибленого вивчення у 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. Бурда М.І., Городній М.Ф., ). Наказ МОН від 17.07.2013 № 983

26) Математика. Навчальні програми для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826

27) Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

28) Фізична культура. 1-4 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . Наказ МОН від 05.08.2016 № 948

29) Фізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

30) Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

31) Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

32) Художня культура. 10 – 11-х класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

33) «Захист Вітчизни» (автори Бахтін А.М. та інші).Наказ МОН від 30.07.2015 № 826

34) Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (автори Бойченко Т.Є. та інші), оновлена, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804

35) Навчальна програма з читання 1-4 класи. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1096)

36) Навчальна програма з еврики 2-4 класи. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1095).

37) Навчальна програма з людини і світ 1-4 класи. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1097)

38) Навчальна програма з математики 1-4 класи. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1093)

39) Навчальна програма з навчаємося разом 1-4 класи. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1092).

40) Навчальна програма з української мови 1-4 класи. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1094).

41) Експериментальна навчальна програма з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» 5–7 класи.

42) Експериментальна навчальна програма з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» 5–6 класи.

43) Експериментальна навчальна програма з еврики для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» 5–6 класи.

44) Експериментальна навчальна програма з географії для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» 6 клас.

45) Експериментальна навчальна програма з біології для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» 6 клас.

46) Експериментальна навчальна програма з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» 5–6 класи.

47) Експериментальна навчальна програма з навчаємось разом для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» 5–7 класи.

48) Експериментальна навчальна програма з технічної творчості для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» 5–7 класи.

Кiлькiсть переглядiв: 2695

Коментарi